Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII SMP Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab 1. Lebih Dekat dengan Allah Swt. yang Sangat Indah Nama-Nya ............................ 1
A. Renungkanlah .................................................................................................... 2
B. Cermatilah .......................................................................................................... 3
C. Iman kepada Allah Swt. . ................................................................................... 3
D. Makna l-Asm±u al-¦usn± ............................................................................... 4
E. Hikmah Beriman kepada Allah Swt. ................................................................. 9
Rangkuman ......................................................................................................... 11
Ayo berlatih ........................................................................................................ 11

Bab 2. Hidup Tenang dengan Kejujuran, Am±nah, dan Istiq±mah .................................... 16
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 17
B. Cermatilah .......................................................................................................... 17
C. Mari Berperilaku Jujur ........................................................................................ 18
D. Mari Berperilaku Am±nah .................................................................................. 20
E. Mari Berperilaku Istiq±mah ................................................................................ 23
Rangkuman ......................................................................................................... 26
Ayo Berlatih ........................................................................................................ 26

Bab 3. Semua Bersih, Hidup Jadi Nyaman .......................................................................... 31
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 32
B. Cermatilah .......................................................................................................... 32
C. Ingin Tahu tentang °ah±rah ................................................................................ 33
D. Bagaimana Cara °ah±rah? .................................................................................. 36
E. Hikmah °ah±rah ................................................................................................ 39

Bab 4. Indahnya Kebersaman dengan Berjamaah ............................................................... 46
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 47
B. Cermatilah .......................................................................................................... 47
C. Ayo £alat Berjamaah! .......................................................................................... 48
D. Tata Cara £alat Berjamaah .................................................................................. 51
E. Pembiasaan £alat Berjamaah .............................................................................. 52
Rangkuman ........................................................................................................ 54
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 55

Bab 5. Selamat Datang Nabi Kekasihku ............................................................................. 60
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 61
B. Cermatilah .......................................................................................................... 61
C. Kehadiran Sang Kekasih .................................................................................... 62
D. Nabi Muhammad saw. Diangkat Menjadi Rasul ................................................ 64
E. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Mekah .......................................................... 66
Rangkuman ........................................................................................................ 70
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 71

Bab 6. Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Menjadi Lebih Mudah ..................................... 76
A. Renungkanlah .................................................................................................... 77
B. Cermatilah ......................................................................................................... 77
C. Mari Membaca 78
1. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 .................................................................. 78
2. Membaca Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 .............................................................. 78
3. ..... 79
4. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 .............................................................. 81
5. Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 .......................................................... 82
D. Mari Memahami al-Qur’±n ................................................................................ 83
1. Q.S. ar-Rahm±n/55: 33 serta Hadis Terkait ................................. 83
2. Kandungan Q.S. al-Muj±dalah/58: 11 serta Hadis Terkait ............................ 84
E. Perilaku Orang yang Cinta Ilmu Pengetahuan ................................................... 85
Rangkuman ........................................................................................................ 88
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 89

Bab 7. Ingin Meneladani Ketaatan Malaikat-Malaikat Allah Swt. .................................... 94
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 95
B. Cermatilah .......................................................................................................... 96
C. Siapakah Malaikat Itu? ....................................................................................... 96
D. Nama dan Tugas Malaikat .................................................................................. 98
E. Perilaku Beriman kepada Malaikat Alla Swt. .................................................. 99
Rangkuman ........................................................................................................ 101
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 102

Bab 8. Berempati Itu Mudah, Menghormati Itu Indah ........................................................ 108
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 109
B. Cermatilah .......................................................................................................... 110
C. Mari Berempati ................................................................................................... 110
D. Mari Menghormati Orang Tua Kita ................................................................... 112
E. Mari Menghormati Guru ..................................................................................... 115
Rangkuman ........................................................................................................ 117
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 118

Bab 9. Memupuk Rasa Persatuan pada Hari yang Kita Tunggu ......................................... 125
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 126
B. Cermatilah .......................................................................................................... 126
C. Apa £alat Jumat itu? ............................................................................................ 127
D. Ketentuan £alat Jumat ........................................................................................ 127
E. Aku Ingin Bisa £alat Jumat ................................................................................ 131
Rangkuman ........................................................................................................ 133
Ayo Berlatih ............................................................................. .................. 134

Bab 10. Islam Memberikan Kemudahan melalui ¢alat Jamak dan Qa¡ar .......................... 139
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 140
B. Cermatilah .......................................................................................................... 140
C. Aku Ingin Tahu Ketentuan £alat Jama’ .............................................................. 139
D. Aku Ingin Tahu Ketentuan £alat Qa¡ar .............................................................. 143
E. Aku Bisa £alat Jama’ dan Qa£ar .......................................................................... 144
Rangkuman ........................................................................................................ 151
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 151

Bab 11. Hijrah ke Madinah, Sebuah Kisah yang Membanggakan ...................................... 157
A. Renungkanlah ..................................................................................................... 158
B. Cermatilah .......................................................................................................... 158
C. Sebab-Sebab Rasulullah Hijrah ......................................................................... 159
D. Berita Gembira dari Kota Ya¡rib ........................................................................ 160
E. Perjalanan Hijrah Rasulullah saw. ..................................................................... 161
F. Dakwah Nabi Muhammad saw. di Madinah. ...................................................... 163
Rangkuman ........................................................................................................ 166
Ayo Berlatih ....................................................................................................... 167

Bab 12. Al-Khulaf±u Ar-R±syidμn Penerus Perjuangan Nabi Muhammad saw. ................ 172
A. Renungkanlah ...................................................................................................... 173
B. Cermatilah ........................................................................................................... 174
C. Abu Bakar as-Sidd³q Bijaksana dan Tegas .......................................................... 174
D. Umar bin Khattab Tegas dan Pemberani ............................................................. 176
E. Usman bin Affan Baik Hati dan Dermawan ........................................................ 178
F. Ali bin Abi Thali Cerdas dan Sabar .................................................................. 179
Rangkuman ......................................................................................................... 181
Ayo Berlatih ........................................................................................................ 182

Bab 13. Hidup Lebih Damai dengan Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ................................... 187
A. Renungkanlah ...................................................................................................... 188
B. Cermatilah ........................................................................................................... 188
C. Mari Belajar al-Qur’±n ........................................................................................ 189
1. Membaca al-Qur’±n ....................................................................................... 189
a. Membaca Q.S. an-Nis±/4:146, .................................................................. 189
b. Membaca Q.S. al-Baqarah/2: 153 ............................................................ 189
c. Membaca Q.S. ±li-Imr±n/3: 134 ............................................................... 189
2 . Memahami Hukum Bacaan Nun Sukun/Tanwin .............................................. 189
3 . Menerapkan Bacaan Mim Sukun ..................................................................... 191
4 . Mengartikan Q.S. an-Nis±/4:146/ Q.S. al-Baqarah/2: 153/ .......................... 193
D. Mari Memahami al-Qur’±n ................................................................................ 195
1 . Kandungan Q.S. An-Nis±/4:146 serta Hadis Terkait ...................................... 196
2 . Kandungan Q.S. Al-Baqarah/2: 153 serta Hadis Terkait ............................... 196
3 . Kandungan Q.S. Ali-Imr±n/3: 134 serta Hadis Terkait .............. ...... 197
E. Perilaku Ikhlas, Sabar, dan Pemaaf ..................................................................... 198

Rangkuman ......................................................................................................... 201
Ayo Berlatih ........................................................................................................ 202
Indeks .................................................................................................................................. 208
Glosarium ............................................................................................................................. 211
Daftar Pustaka ...................................................................................................................... 213
Profil Penulis ........................................................................................................................ 215
Profil Penelaah .................................................................................. .......................... 218
Ikhtisar ............................................................................................. ........................... 223

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 7 SMP Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru"

Post a Comment