Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Lengkap

Sahabat Edukasi yang berbahagia... Berikut materi pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas X SMA/SMK Kurikulum 2013 Edisi Revisi Terbaru untuk Semester 1 dan Semester 2 lengkap:

Bab 1 Ketuhanan dalam Agama Khonghucu ............................................ 1
A. Pendahuluan ............................................................................................................. 2
B. Penyebutan Nama Tian ....................................................................................... 3
C. Sifat-Sifat Kebajikan Tian .................................................................................... 4
D. Jalan Suci dan Hukum Suci Tian ....................................................................... 6
E. Kehendak Bebas ....................................................................................................... 11
F. Prinsip Hukum Alam ............................................................................................... 13
G. Menentukan Kualitas Hidup................................................................................. 15
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 18
Evaluasi .................................................................................................................................. 20

Bab 2 Hakikat dan Sifat Dasar Manusia ..................................................... 22
A. Manusia Makhluk Termulia ................................................................................... 23
1. Dua Unsur Nyawa dan Roh (Gui Shen) .................................................. 24
2. Watak Sejati (Xing) sebagai Daya Hidup Rohani ................................... 25
3. Daya Hidup Jasmani ........................................................................................ 27
B. Mengapa Manusia Berbuat Jahat ...................................................................... 30
1. Nafsu yang Tidak Terkendali ......................................................................... 30
2. Keadaan yang Memaksa ................................................................................ 32
3. Kebiasaan Buruk ............................................................................................... 34
4. Kurangnya Pendidikan ................................................................................... 35
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 37
Evaluasi .................................................................................................................................. 40
Lagu Pujian ........................................................................................................................... 42

Bab 3 Pokok-Pokok Peribadahan ............................................................... 43
A. Hakikat dan Makna Ibadah ................................................................................. 44
B. Ibadah Terbesar......................................................................................................... 46
C. Pokok-pokok Peribadahan.................................................................................... 47
D. Jisi (Sembahyang)..................................................................................................... 48
1. Pengertian Sembahyang ............................................................................... 48
2. Persiapan Sembahyang.................................................................................. 49
3. Macam-macam Sembahyang....................................................................... 50
4. Peralatan dan Sajian Sembahyang............................................................. 54
5. Nama-nama dan Waktu Sembahyang....................................................... 59
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti | v
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 59
Evaluasi .................................................................................................................................. 61

Bab 4 Sembahyang Kepada Tian ................................................................ 63
A. Pendahuluan ............................................................................................................. 64
1. Sembahyang Ci () ......................................................................................... 64
2. Sembahyang Yue () ..................................................................................... 64
3. Sembahyang Chang () ............................................................................. 64
4. Sembahyang Zheng () .............................................................................. 65
B. Sembahyang Jing Tian Gong ............................................................................... 65
1. Makna Sembahyang Jing Tian Gong ......................................................... 65
2. Perlengkapan dan Sesajian ........................................................................... 66
3. Skema Altar dan Perlengkapan Sembahyang ....................................... 67
4. Surat Doa Sembahyang Jing Tian Gong .................................................. 68
C. Sembahyang Duanyang ........................................................................................ 69
1. Waktu Pelaksanaan .......................................................................................... 69
2. Makna Sembahyang Duanyang .................................................................. 69
3. Hari Mengenang Qu Yuan ............................................................................. 70
4. Nilai Keteladanan Qu Yuan ........................................................................... 73
5. Surat Doa Sembahyang Duan Yang ........................................................... 74
D. Sembahyang Zhong Qiu ....................................................................................... 75
E. Sembahyang Dongzhi ........................................................................................... 76
1. Sejarah dan Makna Dongzhi ........................................................................ 76
2. Sajian Sembahyang Dongzhi ....................................................................... 76
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 77
Evaluasi .................................................................................................................................. 79
Lagu Pujian ........................................................................................................................... 80

Bab 5 Rangkaian Turunnya Wahyu Tian .................................................... 81
A. Pendahuluan ............................................................................................................. 82
1. Lima Era ................................................................................................................ 82
2. Kategori Kenabian dalam Khonghucu ..................................................... 83
3. Karakteristit Huruf Sheng () ..................................................................... 84
B. Rangkaian Wahyu Tuhan ....................................................................................... 84
1. Wahyu Hetu ........................................................................................................ 84
2. Wahyu Liutu ....................................................................................................... 86
3. Wahyu Luoshu ................................................................................................... 94
4. Wahyu Danshu .................................................................................................. 99
5. Wahyu Yushu ...................................................................................................... 102
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 104
Evaluasi .................................................................................................................................. 105

Bab 6 Agama Khonghucu dan Perkembangannya ................................... 109
A. Pendahuluan ............................................................................................................. 110
1. Istilah Asli Agama Khonghucu ..................................................................... 110
2. Nabi Besar Penyempurna Ajaran Ru Jiao ................................................. 112
B. Agama Khonghucu di Indonesia ........................................................................ 113
1. Awal Mula Perkembangan ............................................................................ 113
2. Masuknya Agama Khonghucu Ke Indonesia ......................................... 114
3. Lembaga Agama Khonghucu di Indonesia ............................................ 115
C. Agama Khonghucu di Era Reformasi ................................................................ 115
1. Pengakuan Agama Khonghucu Secara Yuridis ...................................... 115
2. Pelayanan Hak Sipil Umat Khonghucu ..................................................... 117
3. Imlek Menjadi Hari Libur Nasional ............................................................. 118
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 119
Evaluasi .................................................................................................................................. 122
Lagu Pujian ........................................................................................................................... 123

Bab 7 Tempat Ibadah Umat Khonghucu .................................................... 124
A. Pendahuluan ............................................................................................................. 125
B. Kelenteng (Miao) Sebagai Rumah Ibadah Khonghucu .............................. 125
1. Sejarah Kelenteng ............................................................................................ 125
2. Peran Nabi Kongzi dalam Sejarah Kelenteng ......................................... 126
3. Para Suci (Shen Ming) dalam Kelenteng .................................................. 127
4. Shen Ming dalam Agama Khonghucu ..................................................... 130
5. Ciri Khas Kelenteng Agama Khonghucu .................................................. 133
6. Nilai-nilai Utama Kelenteng .......................................................................... 135
C. Litang Tempat Kebaktian Umat Khonghucu .................................................. 135
D. Tempat Ibadah Lainnya ......................................................................................... 136
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 138
Evaluasi .................................................................................................................................. 140

Bab 8 Harmonis dalam Perbedaan ............................................................ 141
A. Pendahuluan ............................................................................................................. 142
B. Perbedaan yang Mendasari ................................................................................. 143
C. Menghadapi Perbedaan......................................................................................... 144
D. Naluri Menolak Perbedaan ................................................................................... 145
E. Menuju Keharmonisan Sebuah Hubungan .................................................... 146
F. Toleransi dalam Perbedaan .................................................................................. 147
G. Kerukunan dalam Perbedaan .............................................................................. 148
Penilaian Diri ........................................................................................................................ 150
Evaluasi .................................................................................................................................. 153

Glosarium ........................................................................................................ 154
Daftar Pustaka ................................................................................................ 157
Profil Penulis ................................................................................................... 158
Profil Penelaah ................................................................................................ 160
Profil Editor ..................................................................................................... 162

Artikel Terkait:

0 Komentar di "Materi Pelajaran Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti Kelas 10 SMA/SMK Kurikulum 2013 Semester I dan Semester II Edisi Revisi Terbaru Lengkap"

Posting Komentar